W celu ułatwienia użytkownikom korzystanie z naszego serwisu wykorzystujemy pliki cookies. Poprzez korzystanie z naszej witryny wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na twoim komputerze / urządzeniu. Możesz zmienić ustawienia plików cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

DANE KONTAKTOWE

FHU Office Assistance
ul. Osiedlowa 4
32-020 Wieliczka
tel.: 667-686-584
napisz do nas

PROMOCJA

Cena netto 45,00 zł
Cena netto 39,00 zł
DOSTĘPNY
Cena netto 16,50 zł
Cena netto 13,99 zł
DOSTĘPNY

SUPER HIT

Cena netto 14,99 zł
DOSTĘPNY
Cena netto 22,99 zł
DOSTĘPNY
Cena netto 14,99 zł
DOSTĘPNY

REGULAMIN
REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.officeassistance.pl, prowadzony jest przez firmę

FHU Office Assistance Sebastian Gardocki
ul. Osiedlowa 4
32-020 Wieliczka
NIP 6831811715
REGON 120116847

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

3. Sprzedaż prowadzona jest tylko dla klientów nie będących konsumentami.

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – firma FHU Office Assistance Sebastian Gardocki z siedzibą na ul. Osiedlowej 4 w Wieliczce.
2. Klient - przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.officeassistance.pl
5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy        Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10.  Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości       produktów.
11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3 Informacje ogólne

1.Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

 

§ 4 Zakładanie Konta w Sklepie

  1. Bezpłatna i nieobowiązkowa rejestracja ma na celu przyśpieszenie w przyszłości robienia zakupów bez ponownego wypełniania danych osobowych i adresowych.
  2. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych osobowych i adresowych w celu realizacji zamówienia.
  3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
  4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

§ 5 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Zamówiony towar dostarczany jest firma kurierską Inpost
2. Koszt transportu wynosi 14,99 zł netto.
3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

  • płatność za pobraniem – dodatkowa opłata 3,00 netto
  • przedpłata dokonana na konto bankowe Sprzedawcy

Bank BPS S.A. 11 1930 1220 2610 0623 9073 0001

4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

 

§ 6 Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a) przedpłaty, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w formie przelewu w terminie 7dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b) płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4. W przypadku braku na stanie zamówionego przez sklep Produktu Klientowi zostanie podany termin planowanej wysyłki skompletowanego zamówienia.
5. W przypadku braku zamówionego produktu klientowi może zostać zaproponowany zamiennik.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
8. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
9. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

 

§ 7 Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca jest obowiązany wysłać Klientowi rzecz wolną od wad.
3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
5. Klient zobowiązany jest sprawdzić przed kurierem zawartość paczki, a w przypadku uszkodzenia produktu w trakcie transportu sporządzić przed kurierem protokół szkody;
6. Klient ma prawo rościć odszkodowanie od firmy Inpost za uszkodzony towar poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego


lub w przypadku spełnienia punktu 5 zwrócić się do Sprzedawcy o ponowne wysłanie produktu po uprzednim przekazaniu Sprzedawcy protokołu szkody dający Sprzedawcy prawo otrzymania odszkodowania od firmy Inpost za ponowne wysłanie towaru z tytułu uszkodzenia produktu w czasie transportu.

7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 8 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem  www.officeassistance.pl, prowadzony jest przez firmę FHU Office Assistance Sebastian Gardocki zrejestrowaną pod numerem  NIP 6831811715 mając a swoją siedzibę pod adresem ul. Osiedlowa 4 32-020 Wieliczka.

NDAwYzV